MPaR'11 - artykuł nr 16


 

Pokaż spis treści MPaR'11
 

Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych

Anna Sobotka, Robert Bucoń

Streszczenie:

Podejmowanie decyzji o zakresie robót remontowych przez zarządców budynków mieszkalnych wymaga dysponowania wiedzą zarówno techniczną (ocena stanu technicznego, dobór materiałów i technologii robót), ekonomiczną (kalkulacja kosztów, wycena nieruchomości), jak również znajomości potrzeb i preferencji użytkowników. Wybór zakresu robót i ocena dopuszczalnych wariantów powinny być dokonane na podstawie wielu kryteriów pozwalających na oszacowanie przyrostu wartości użytkowej obiektu budowlanego i podjęcie decyzji racjonalnej ekonomicznie. W referacie zaproponowano model wspomagania podejmowania decyzji o zakresie remontów, bazujący na wiedzy ekspertów z poszczególnych dziedzin, wyrażanej zazwyczaj w postaci ocen o charakterze rozmytym, przy zastosowaniu skal lingwistycznych. Model ten można zastosować do alokacji ograniczonych środków finansowych funduszu remontowego zarządcy zasobów np. spółdzielni mieszkaniowych.

Nota bibliograficzna:

Anna Sobotka, Robert Bucoń. (2011). Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 243-254