MPaR'99 - artykuł nr 2


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej oraz pojęcie ryzyka w prawie anglosaskim

Dariusz Fuchs

Streszczenie:

Ze względu na obowiązek dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, niezwykle istotne jest nie tylko poznanie prawa wspólnoty, lecz również rozwiązań przyjętych w poszczególnych państwach członkowski UE. Prawodawca brytyjski przyjął drogą ewolucji model ochronny, który może stać się wzorem dla projektów zmian prawodawstwa polskiego w tym względzie. W pracy "Ochrona konsumenta i usługi ubezpieczeniowej oraz pojęcie ryzyka w prawie anglosaskim" (D. Fuchs) wskazana została konieczność niezbędnej reformy polskiego prawa prywatnego. Aby pokazać związki modelu brytyjskiego z innymi rozwiązaniami systemu Common Law, analiza prawnoporównawcza została wzbogacona o przykłady ostatnio projektowanych zmian w prawie australijskim oraz orzeczenia sądów USA. Dla stworzenia właściwego systemu ochrony konsumenta podstawowe znaczenie ma regulacja pojęcia ryzyka ubezpieczeniowego, co jest przedmiotem bacznej uwagi prawodawcy brytyjskiego i powinno zarazem stać się wyznacznikiem dla polskiego ustawodawcy.

Nota bibliograficzna:

Dariusz Fuchs. (1999). Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej oraz pojęcie ryzyka w prawie anglosaskim. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 21-32