MPaR'99 - artykuł nr 12


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wielkość partii dostaw w warunkach wyodrębnionej obsługi transportowej

Agnieszka Kmiecik, Stanisław Krawczyk

Streszczenie:

W klasycznych modelach zapasów, wykorzystywanych do wyznaczenia optymalnej wielkości zamówienia, jako kryterium wprowadza się koszt obsługi zamówień, wartość zakupu oraz koszty zamrożenia kapitału wynikające ze składowania. Pomijane są natomiast koszty transportu dostaw, które są traktowane albo jako element kosztów obsługi zamówień, albo jako składnik ceny zakupu. W prezentowanym w pracy Wielkość partii dostaw w warunkach wyodrębnionej obsługi transportowej (A. Kmiecik, S. Krawczyk) podejściu rozważane jest zadanie, w którym celem jest równoczesne wyznaczanie ilości i typów środków transportu oraz wielkości realizowanej przez nich dostaw, a tym samym optymalnych w zadanych warunkach wielkości zamawianej partii produktu. W rozpatrywanym zadaniu korzysta się z klasycznych założeń modelu zapasów z dodatkowym warunkiem możliwości traktowania wielkości partii jako zmiennej dyskretnej. Propozycja postępowania jest przedstawiona na przykładzie liczbowym.

Nota bibliograficzna:

Agnieszka Kmiecik, Stanisław Krawczyk. (1999). Wielkość partii dostaw w warunkach wyodrębnionej obsługi transportowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 143-152