MPaR'03 - artykuł nr 13


 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

Lech Kruś

Streszczenie:

Przedmiotem pracy Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych (L. Kruś) są metody wspomagające analizę finansową przedsięwzięć innowacyjnych z uwzględnieniem ryzyka. Analiza rozpatrywana jest z punktu widzenia inwestora, oczekującego odpowiednio dużego zwrotu na zainwestowanym kapitale i starającego się jednocześnie minimalizować ryzyko niepowodzenia. Rozwijana jest idea dwustanowego modelu sukces-porażka zaproponowanego przez R. Kulikowskiego. Przyjmuje się, że przedsięwzięcie innowacyjne (przykładem może być projekt badawczy) składa się z pewnej liczby etapów. Powodzenie każdego z etapów zależy od czasu trwania i nakładów. W przedstawianym modelu zakłada się wykorzystanie ocen ekspertów. Na podstawie tych ocen wyznaczane są prawdopodobieństwa powodzenia wykonania etapów w określonym czasie i prawdopodobieństwa powodzenia całego projektu. Formułuje się problemy decyzyjne jakie stoją przed decydentem zanim projekt się rozpocznie, gdy rozpatruje się kwestię, czy w ogóle warto inwestować w dane przedsięwzięcie, a także w trakcie realizacji, gdy np. pewien etap się opóźnia i powstaje problem, czy warto projekt kontynuować. Przedstawia się propozycje rozwiązań i wyniki obliczeniowe uzyskane dla wybranego projektu celowego.

Nota bibliograficzna:

Lech Kruś. (2003). Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 223-241