MPaR'02 - artykuł nr 15


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie

Jerzy Marcinkowski

Streszczenie:

W pracy Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie (J. Marcinkowski) przedstawiono wyniki analizy widmowej wartości WIG-u i stóp zwrotu z WIG-u w latach 1994-2000. Przeprowadzona analiza wartości WIG-u pozwoliła na zidentyfikowanie cykli 7-dniowych, kwartalnych oraz cyklu o długości równej w przybliżeniu 3.1 roku. Analiza jednodniowych stóp zwrotu z WIG-u wykazała istnienie okresów o różnej długości i amplitudzie. Przeprowadzone badania stanowią jeszcze jeden dowód na to, że założenie normalności stóp zwrotu nie jest spełnione. Pozwalają ponadto na wyjaśnienie obserwowanych anomalii przejawiających odchyleniem się stóp zwrotu z WIG-u w kolejnych latach od rozkładu normalnego, stanowiąc potwierdzenie empiryczne modelu Vagi. Przeprowadzone analiza pozwala, jak się wydaje, konstruować portfele "lepsze" od rynku, tj. takie, które przy stopie zwrotu wyższej od stóp zwrotu z portfela rynkowego cechują się mniejszą wariancją. W artykule przedstawiono propozycję konstrukcji takich portfeli. Przeanalizowano problem własności jakimi powinny cechować się miary ryzyka w przypadku, gdy stopy zwrotu nie mogą być opisane za pomocą rozkładu normalnego. Krótko omówiono konsekwencje wykorzystywania tradycyjnych miar ryzyka przy konstrukcji portfeli w przypadku niespełnienia przez rozkład stóp zwrotu założenia normalności.

Nota bibliograficzna:

Jerzy Marcinkowski. (2002). Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 241-256