MPaR'99 - artykuł nr 26


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Percepcja wskaźników ekonomicznych w warunkach ryzyka a dynamika procesów gospodarczych

Jerzy Marcinkowski

Streszczenie:

W pracy Informacyjna wartość wybranych wskaźników ekonomicznych w warunkach ryzyka (J. Marcinkowski) rozpatruje się hipotezę, zgodnie z którą w procesie podejmowania decyzji element ryzyka wymaga wprowadzenia wskaźnika oceny wieloatrybutowej, przy czym istotna jest nie tylko "obiektywna" wartość wskaźnika, ale jego percepcja. Dowodzi się, że ma to zasadnicze znaczenie zarówno dla oceny sytuacji ekonomicznej, jak i dynamiki procesów gospodarczych. Znaczenie tego zjawiska jest tym większe, im subiektywna ocena sytuacji w większym stopniu wpływa na podejmowane działania. Nabiera więc ona znaczenia w przypadku większej swobody w podejmowaniu decyzji. Omawiany problem ilustruje się na przykładzie pewnego modelu makroekonomicznego badając zachowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych przy różnych założeniach przedstawiających reakcje konsumentów na zmiany warunków gospodarczych.

Nota bibliograficzna:

Jerzy Marcinkowski. (1999). Percepcja wskaźników ekonomicznych w warunkach ryzyka a dynamika procesów gospodarczych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 315-322