MPaR'08 - artykuł nr 15


 

Pokaż spis treści MPaR'08
 

Zastosowanie sterowania predykcyjnego w zarządzaniu długiem publicznym

Cezary Nowacki

Streszczenie:

Aby ograniczyć wzrost długu publicznego, konieczne jest przyjęcie strategii emisji papierów dłużnych, która minimalizowałaby koszty obsługi długu w zadanym okresie czasu. W pracy Zastosowanie sterowania predykcyjnego w zarządzaniu długiem publicznym (C. Nowacki) przedstawiono układ sterowania liniowym obiektem długu publicznego. Celem zadania optymalizacji jest minimalizacja funkcji kosztu przy spełnieniu zadanych ograniczeń. Przy wyznaczaniu polityki emisyjnej uwzględniono ryzyko:

  • refinansowania - ograniczenie na zapadalność długu, np. miara ATM,
  • stopy procentowej - ograniczenie na duration,
  • płynności budżetu państwa - utrzymanie na zakładanym bezpiecznym poziomie płynności,
  • budżetu państwa,
  • rozkładu kosztów obsługi długu w czasie - planowanie sprzedaży obligacji w taki sposób, aby kompensować skokowe wzrosty kosztów obsługi długu.
W procesie optymalizacji konieczna jest prognoza dyskonta sprzedawanych papierów. Przedstawione zadanie optymalizacji nie uwzględnia tego problemu. Istotnym problemem jest uwzględnienie niepewności związanej z praktyczną realizacją zadania. Nie jest możliwe dokładne określenie wartości wszystkich parametrów modelu na całym horyzoncie optymalizacji. W pracy zasygnalizowano rozmyte podejście do przedstawienia wybranych ograniczeń.

Nota bibliograficzna:

Cezary Nowacki. (2008). Zastosowanie sterowania predykcyjnego w zarządzaniu długiem publicznym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 197-208