Wydawnictwo MPaR'08


 

MPaR'08

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Dorota Kuchta, Marek Miszczyński, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-512-2
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 385

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Trójstronne zagadnienie przydziału - wybrane własności
  Marcin Anholcer
 2. Wyznaczanie oceny grupowej na podstawie podejścia Cooka-Seiforda z uwzględnieniem możliwości występowania obiektów równoważnych w ocenie grupowej
  Hanna Bury, Dariusz Wagner
 3. Kampania prezydencka 2005 - modelowanie preferencji wyborców
  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz
 4. Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami z błędami losowymi
  Leszek Klukowski
 5. Minimalne koalicje wygrywające i indeksy siły dla gier z wieloma rozstrzygnięciami
  Justyna Kowalska
 6. Ryzyko porządkowe a rachunek zdarzeń
  Honorata Sosnowska
 7. O pewnym algorytmie poszukiwania stabilnych skojarzeń
  Zbigniew Świtalski
 8. Znaczenie wydłużania się czasu trwania życia dla szacowania wysokości stopy zastąpienia
  Bogumiła Wątorek
 9. Pareto-optymalność rozwiązań w grze między bankiem centralnym a rządem
  Iwona Woroniecka
 10. Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach
  Tadeusz Banek, Edward Kozłowski
 11. Optymalna gospodarka zapasami - porównanie podejścia analitycznego i symulacyjnego
  Stefan Grzesiak, Krzysztof Dmytrów
 12. Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/1//R
  Katarzyna Jakowska-Suwalska
 13. Wykorzystanie klasycznych metod analizy danych i sieci neuronowych do prognozowania upadku gospodarstw rolniczych - podejście klasyfikacyjne i regresyjne
  Joanna Kisielińska
 14. Operatywne zarządzanie wielkopowierzchniową placówką handlu detalicznego z wykorzystaniem modeli formalnych
  Janusz Miroforidis
 15. Zastosowanie sterowania predykcyjnego w zarządzaniu długiem publicznym
  Cezary Nowacki
 16. Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej
  Maciej Nowak
 17. Analiza porównawcza metod ilościowych zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych
  Jacek Winiarski
 18. Projekt systemu zarządzania ryzykiem działalności organizacji gospodarczej
  Jerzy Zemke
 19. Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji
  Paweł Baran
 20. Szacowanie kosztów projektu na podstawie teorii łańcucha krytycznego
  Tomasz Błaszczyk, Bogusław Nowak
 21. Zarządzanie czasem i ryzykiem projektów - nauka a praktyka
  Dorota Kuchta
 22. Model sieci bayesowskiej wspomagający decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności
  Joanna Olbryś
 23. Hybrydowy algorytm ewolucyjny do wyznaczania harmonogramu
  Adam Sojda
 24. Quasi-homotetyczne preferencje polskich gospodarstw domowych
  Hanna Dudek
 25. Modelowanie popytu na dobro konsumpcyjne - teoria i praktyka
  Marcin Godlewski, Sascha Stürze
 26. Zmiany preferencji konsumentów - modele oparte na automacie komórkowym
  Agnieszka Kowalska-Styczeń
 27. Rynki wybranych grup produktó konsumenckich w Polsce i ich zmiany w latach 1998-2005
  Jacek Strojny
 28. Modele ryzyka konkurencyjnego dla czasu trwania czynności
  Joanna Małgorza Landmesser