MPaR'08 - artykuł nr 16


 

Pokaż spis treści MPaR'08
 

Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej

Maciej Nowak

Streszczenie:

Zagregowane plany produkcji określają wielkości i terminy realizacji produkcji w średnim horyzoncie czasowym (od 3 do 18 miesięcy). Ich celem jest określenie najlepszego sposobu zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania, poprzez dostosowanie tempa produkcji, poziomu zatrudnienia, zapasów międzyokresowych i innych czynników pozostających pod kontrolą decydenta. Problem konstrukcji zagregowanego planu produkcji można zatem rozpatrywać jako zagadnienie wielokryterialnego podejmowania decyzji. W praktyce decydent dysponuje jedynie mniej lub bardziej dokładnymi prognozami. Plany zagregowane podlegają zatem stałej aktualizacji w miarę pojawiania się nowych oszacowań przyszłego zapotrzebowania. Z tego punktu widzenia najistotniejsze jest zatem precyzyjne określenie planu produkcji na najbliższy okres, przy uwzględnieniu informacji opisujących sytuację, której należy się spodziewaćw kolejnych okresach. W pracy Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej (M. Nowak) zaprezentowano wielokryterialną technikę wspomagania decyzji, która może być pomocna przy wyborze reguły, jaką należy zastosować opracowując zagregowany plan produkcji. W pierwszej fazie, dla analizowanych wariantów konstruowania planu produkcji, przeprowadza się serię eksperymentów symulacyjnych. Ich wyniki wykorzystywane są następnie do konstrukcji rozkładów ocen analizowanych wariantów względem kryteriów. Końcowe rozwiązanie problemu wyznaczane jest przy wykorzystaniu interaktywnej metody wspomagania decyzji.

Nota bibliograficzna:

Maciej Nowak. (2008). Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '08. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 209-222