MPaR'99 - artykuł nr 19


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW

Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz

Streszczenie:

Model Markowitza optymalizacji portfela inwestycji finansowych sprowadza zagadnienie wyboru zmiennej losowej do dwukierunkowego wyboru na podstawie skalarnych wielkości: wartości oczekiwanej i miary ryzyka. W podstawowej wersji tego modelu jako miarę ryzyka przyjmuje się wariancję zmiennej losowej. Możemy również wykorzystywać wiele innych parametrów zmienności, otrzymując w ten sposób całą rodzinę modeli. W przypadku miary ryzyka określonej jako semiodchylenie przeciętne odpowiedni model typu Markowitza prowadzi do łatwo rozwiązywalnego zadania programowania liniowego. Co więcej, dla lepszego modelowania awersji do ryzyka istnieje możliwość wprowadzenia do miary ryzyka przedziałami liniowymi funkcji ryzyka z zachowaniem wynikowej struktury zadania programowania liniowego. Praca Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW (W. Ogryczak, A. Romaszkiewicz) jest poświęcona analizie przydatności takiego typu do wyboru optymalnego portfela inwestycji na warszawskiej GPW.

Nota bibliograficzna:

Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz. (1999). Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 291-306