Wydawnictwo MPaR'99 - czê¶æ 1


 

MPaR'99

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Zdzisław Cięciwa, Stefan Grzesiak, Stanisław Heipern, Krzysztof Jajuga, Ewa Konarzewska-Gubała, Donata Kopańska-Bródka, Stanisław Krawczyk, Andrzej Malawski, Walenty Ostasiewicz, Elżbieta Ostrowska, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wojciech Sikora, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Jaerzy Wawrzynek, Stanisław Wieteska, Dorota Witkowska
ISBN: 83-7246-034-5
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 476

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Empiryczna weryfikacja modelu arbitrażu cenowego w warunkach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  Anna Adamczak
 2. Mechanizmy wyceny i wartość oczekiwana bankowych transakcji kredytowych
  Jacek Bednarz, Mariusz Kicia
 3. Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji
  Monika Bekier
 4. O pewnych strategiach inwestowania na rynkach kapitałowych
  Ewa Drabik
 5. Zastosowanie technologii hurtowni danych do badania powiązań kapitałowych, struktur akcjonariatu, oraz zmian cen akcji na giełdzie papierów wartościowych
  Gerard Głowacki
 6. Ryzyko w finansach i ryzyko w ubezpieczeniach - tendencje w zakresie transferu ryzyka
  Krzysztof Jajuga
 7. Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej
  Sławomir Jarek
 8. Ekonometryczna istota fal Elliotta
  Jacek Juzwiszyn
 9. Ryzyko płynności na rynku pochodnych instrumentów opcyjnych
  Mariusz Kicia, Jacek Bednarz
 10. Wycena instrumentów pochodnych przy użyciu miar martyngałowych. Przykłady strategii zabezpieczających
  Szymon Kodzis
 11. Wycena instrumentów finansowych z wykorzystaniem symulacji stochastycznej
  Iwona Konarzewska
 12. Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta
  Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski
 13. Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20
  Małgorzata Łuniewska, Agnieszka Majewska, Sebastian Majewski
 14. Metoda duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej
  Mariola Mastalerz
 15. Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji wybranej spółki giełdowej
  Aleksandra Matuszewska, Dorota Witkowska
 16. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego
  Agnieszka Mazur, Iwona Staniec, Dorota Witkowska
 17. Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych
  Ewa Michalska
 18. Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym
  Jerzy Michnik
 19. Model typu Markowitza z ryzykiem mierzonym odchyleniem przeciętnym: analiza skuteczności na WGPW
  Włodzimierz Ogryczak, Andrzej Romaszkiewicz
 20. Konstrukcja portfela obligacji minimalizującego stratę
  Joanna Olbryś
 21. Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym
  Elżbieta Ostrowska
 22. Zmienność historyczna i implikowana jako prognozy zmienności instrumentów finansowych
  Krzysztof Piontek
 23. Zapomniany pierwowzór definicji ryzyka kapitałowego
  Edward W. Piotrowski
 24. Wyznaczanie optymalnego portfela akcji na podstawie prognozowanych stóp zwrotu
  Wojciech Sikora
 25. Optymalizacja struktur obligacji transzowych długu hipotecznego
  Leon Słomiński
 26. Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych
  Józef Stawicki
 27. Zmienność a ryzyko
  Krzysztof Targiel
 28. Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych
  Grażyna Trzpiot
 29. Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych
  Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza
 30. Ryzyko inwestowania w kontrakty terminowe
  Agnieszka Wojtasiak
 31. Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji
  Rafał Wójcikowski, Urszula Cieśluk
 32. Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych
  Małgorzata Zwolankowska