MPaR'99 - artykuł nr 21


 

Pokaż spis treści MPaR'99
 

Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym

Elżbieta Ostrowska

Streszczenie:

W ocenie efektywności inwestowania na rynku kapitałowym ważna jest identyfikacja i klasyfikacja ryzyka oraz ocena i pomiar. W pracy Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym (E. Ostrowska) podjęto próbę prezentacji kompleksowej klasyfikacji ryzyka, głównie przy uwzględnieniu oczekiwań emitentów, inwestorów i roli instytucji rynku kapitałowego oraz jego otoczenia w kraju i za granicą. Nadrzędnym kryterium klasyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym jest kryterium źródeł ich powstawania rozpatrywanych w układzie podmiotowo-przedmiotowym. Bardziej szczegółowy podział ryzyka dokonano według kryteriów efektywności doboru instrumentów finansowych przy uwzględnieniu stopnia ich bezpieczeństwa i celów inwestorów długookresowych i krótkookresowych. Kompleksowa i wielokryterialna klasyfikacja różnorodnych rodzajów ryzyka inwestowania na giełdzie pozwala na wskazanie różnych współzależności między nimi. Jednocześnie pozwala na ukazanie zasad mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego przy uwzględnieniu jego mikrootoczenia, a szczególnie otoczenia konkurencyjnego związanego z procesami globalizacji rynków kapitałowych w wymiarze międzynarodowym. We współczesnym świecie obserwuje się wzrastający proces globalizacji rynków kapitałowych, który jest wyznacznikiem globalizacji ryzyka w inwestycjach finansowych. Fundamentalnymi przyczynami globalizacji ryzyka inwestycyjnego na rynkach kapitałowych są zmiany w międzynarodowym otoczeniu rynków kapitałowych poszczególnych państw, a także pojawienie się globalnych inwestorów, emitentów, pośredników i konkurentów oraz globalnej sieci informacji oraz internacjonalizacja zarządzania inwestycjami finansowymi.

Nota bibliograficzna:

Elżbieta Ostrowska. (1999). Wielokryterialna klasyfikacja i globalizacja ryzyka na rynku kapitałowym. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 317-324