MPaR'01 - artykuł nr 26


 

Pokaż spis treści MPaR'01
 

Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VAR

Krzysztof Piontek

Streszczenie:

Koncepcja pomiaru ryzyka metodą Value at Risk staje się podstawową metoda szacowania ryzyka dla większości instytucji finansowych. Wyróżnia się trzy metody szacowania VaR:

  • podejście oparte na kowariancji szeregów czasowych,
  • na symulacji historycznej oraz
  • na symulacji Monte Carlo.
Zarówno metoda kowariancyjna, jak i Monte Carlo zakłada najczęściej, że rozkład stóp zwrotu można przybliżać rozkładem normalnym. Badania rynków finansowych wykazują, że bardzo często przyjęcie takiego założenia jest błędne. Niniejsza praca prezentuje metody szacowania miary VaR przy założeniu, że stopy zwrotu kształtują się zgodnie z modelem GARCH umożliwiającym modelowanie zmieniającej się w czasie wariancji wraz z efektem powrotu do średniej. W pracy Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VaR (K. Piontek) dokonane zostało porównanie metody klasycznej (zakładającej stałość wariancji w czasie) oraz metody uwzględniającej powracanie wariancji do średniej dla polskich szeregów finansowych.

Nota bibliograficzna:

Krzysztof Piontek. (2001). Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VAR. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 339-350