MPaR'02 - artykuł nr 17


 

Pokaż spis treści MPaR'02
 

Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych

Beata Putelbergier

Streszczenie:

Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka, a w szczególności tej związanej z finansami. Jako że emerytura stała się w ostatnim czasie specyficznym rodzajem kontraktu finansowego, który może być dostarczony przez wiele różnych podmiotów, między innymi państwo, pracodawców, towarzystwa ubezpieczeniowe, związki zawodowe, instytucje świadczące usługi finansowe, jej elementy jest także ryzyko. Jego analiza podjęta została w pracy Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych (B. Putelbergier). Celem w ubezpieczeniu emerytalnym jest uzyskanie dochodu po wycofaniu się z aktywnego życia zawodowego w wysokości, która zabezpieczyłaby przed istotnym spadkiem konsumpcji po przejściu na emeryturę oraz chroniłaby przed ubóstwem. Jako że ubezpieczenia emerytalne są ubezpieczeniami długoterminowymi, ryzyko w znacznym stopniu wpływa na wysokość uzyskiwanych środków na starość. Występowanie danego rodzaju ryzyka jest związane z wybraną metoda finansowania ubezpieczeń emerytalnych. W metodzie repartycyjnej, w której świadczenia emerytalne dla obecnych emerytów są finansowane z bieżących składek osób pracujących, największy wpływ ma ryzyko polityczne oraz ryzyko nieuzyskania zakładanej stopy zastąpienia. Natomiast w metodzie kapitałowej, która polega na wcześniejszej akumulacji środków z przeznaczeniem ich na późniejszą wypłatę świadczeń, duże znaczenie ma ryzyko inwestycyjne, ryzyko inflacji oraz ryzyko przeżycia dłużej niż zakładano. Metoda kapitałowa jest zorganizowana na podstawie planów emerytalnych. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia przyszłego emeryta jest istnienie sytemu emerytalnego, który łączy w sobie obie metody finansowania, pozwala ot bowiem na rozproszenie ryzyka.

Nota bibliograficzna:

Beata Putelbergier. (2002). Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 271-278