MPaR'00 - artykuł nr 12


 

Pokaż spis treści MPaR'00
 

Dominacje stochastyczne i probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy społecznej

Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza

Streszczenie:

G. Trzpiot. i M. Zawisza w pracy Dominacje stochastyczne i probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy społecznej przedstawili metodę będącą rozszerzeniem procedury opartej wyłącznie na dominacjach stochastycznych. Pozwala ona ograniczyć ingerencję decydenta jedynie do ustalenia wag dla atrybutów. Analiza danych historycznych pozwala ocenić dotychczasowe działania i przez zmianę wag atrybutów określić preferencje dla podejmowania decyzji. Zaproponowano wykorzystanie metody w dwojaki sposób: w procesie wspomagania decyzji oraz do analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej środowiska, którego dotyczy opisywane badanie.

Nota bibliograficzna:

Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza. (2000). Dominacje stochastyczne i probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy społecznej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 267-279