Wydawnictwo MPaR'13


 

MPaR'13

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci:
ISBN: (ISSN 2083-8611)
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 346

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami giełdy papierów wartościowych w Warszawie
  Agata Gluzicka
 2. Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem ryzyka rynkowego
  Sławomir Jarek
 3. Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów
  Bartłomiej Lach
 4. Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
  Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
 5. Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
  Adrianna Mastalerz-Kodzis
 6. Pomiar szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych na przykładzie spółek z GPW w Warszawie S.A.
  Joanna Olbryś
 7. Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP - ujęcie klasyczne i fundamentalne
  Ewa Pośpiech
 8. Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM
  Marcin Salamaga
 9. Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym
  Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda
 10. Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego
  Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny
 11. Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji
  Agnieszka Przybylska-Mazur
 12. Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej
  Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska
 13. Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć
  Wojciech Sikora, Michał Urbaniak
 14. Wielokryterialne porządkowanie metodą PROMETHEE odporne na zmiany wag kryteriów
  Olena Sobotka
 15. Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w magazynie
  Grzegorz Tarczyński
 16. Dwukryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa na podstawie teorii ograniczeń
  Jacek Wrodarczyk
 17. Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu
  Donata Kopańska-Bródka
 18. Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym
  Piotr Zasępa
 19. Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
  Paweł Konopka
 20. Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania ryzykiem projektów rolnych
  Dorota Kuchta, Ewa Ptaszyńska
 21. Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych
  Krzysztof Piasecki
 22. Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
  Adam Sojda