Wydawnictwo MPaR'07


 

MPaR'07

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Marek Miszczyński, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-975-5
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 471

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych
  Krzysztof Bareja
 2. Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego
  Jacek Bednarz, Stanisław Gędek
 3. Analiza granicy efektywnej na gruncie teorii perspektyw
  Renata Dudzińska, Donata Kopańska-Bródka
 4. Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 5. Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji
  Agata Gluzicka
 6. Zastosowanie koncepcji faktoryzacji do identyfikacji źródeł dochodu przy inwestycjach w obligacje stałoprocentowe
  Rumiana Górska
 7. Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych
  Andrzej Grzybowski
 8. Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe
  Monika Hadaś
 9. VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
  Felicjan Jaguś
 10. Optymalizacja portfelowa dla procesów dyfuzji ze skokami
  Paweł Kliber
 11. Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
  Justyna Majewska
 12. Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20
  Michał Masłowski
 13. Konstrukcja portfela akcji jako zadanie optymalizacji odpornej
  Ewa Michalska
 14. Metodologia Riskmetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych
  Artur Mikulec
 15. Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym
  Agnieszka Orwat-Acedańska
 16. Wykorzystanie modelu D-TARCH w modelowaniu stóp zwrotu spółek notowanych na rynku kapitałowym
  Michał Pietrzak
 17. Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005
  Marcin Salamaga
 18. Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG
  Sławomir Śmiech
 19. Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej
  Grażyna Trzpiot
 20. Model polityki wypłat dywidend z uwzględnieniem ryzyka inwestycji w akcje
  Tomasz Warowny
 21. Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE
  Jacek Białek
 22. Optymalny wybór reasekuracji rodzajów ryzyka katastroficznego
  Bogdan Ciupek
 23. Proces ratingu ubezpieczeniowego na podstawie wskaźników ilościowych
  Anna Jędrzychowska
 24. Ocena pozycji otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2004-2006
  Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński
 25. Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie
  Monika Papież
 26. Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela
  Stanisław Wanat
 27. Ryzyko przewozu materiałów niebezpiecznych w Polsce
  Stanisław Wieteska
 28. Koszty wahań koniunkturalnych w warunkach występowania zwyczajów konsumpcyjnych
  Jan Acedański
 29. Zmienność stopy procentowej a zmienność kursu na rynkach Europy Środkowej
  Agata Kliber
 30. Optymalizacja strategicznych decyzji zapewniających zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo przez redukcję ryzyka i sprawiedliwą kooperację
  Roman Kulikowski
 31. Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
  Elżbieta Majewska