Wydawnictwo MPaR'12


 

MPaR'12

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Stefan Grzesiak, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Maciej Nowak, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik, Grażyna Trzpiot, Tadeusz Tyszka
ISBN: 978-83-7246-724-9 (ISSN: 2083-8611)
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 491

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Rozwiązania stabilne w trójstronnym zagadnieniu przydziału
  Marcin Anholcer
 2. Użycie skal lingwistycznych do opisu użyteczności w procesie analizy preferencji
  Jakub Brzostowski, Tomasz Wachowicz
 3. Efektywne metody wyznaczanie mediany Kemeny'ego
  Dariusz Wagner, Hanna Bury
 4. Wybrane metody szacowania funkcji użyteczności i funkcji wartości
  Renata Dudzińska
 5. Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  Dorota Górecka, Michał Pietrzak
 6. Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP
  Piotr Jaśkowski, Robert Bucoń, Sławomir Biruk
 7. Własności estymatorów relacji porządku opartych na różnicach rang - badanie symulacyjne
  Leszek Klukowski
 8. Wzorzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii decyzji
  Donata Kopańska-Bródka
 9. Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych
  Joanna Olbryś
 10. Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współpracy grupowej
  Aneta Peryga, Honorata Sosnowska
 11. Zastosowanie analizy conjoint do badania preferencji muzycznych
  Marcin Salamaga
 12. Metody Prognozowania Dynamicznych Rankingów Priorytetów Technologicznych
  Andrzej M. J. Skulimowski
 13. Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych
  Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot
 14. Analiza i wspomaganie negocjacji dystrybucyjnych z elementami zachowań integracyjnych
  Tomasz Wachowicz
 15. Harmonogramowanie reaktywne a ryzyko w projekcie
  Marek Janczura, Dorota Kuchta
 16. Reaktywne harmonogramowanie projektów w przypadku rozmytych czasów trwania zadań i rozmytych limitów dostępności zasobów
  Dorota Kuchta
 17. Problem zakupów w dużych projektach badawczych
  Aleksandra Niedzielska, Dorota Kuchta
 18. Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych przez jednostki samorządowe o prostej strukturze sieci projektowej
  Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta
 19. Metoda dynamicznego harmonogramowania portfeli projektów przy ograniczonych zasobach
  Krzysztof Targiel
 20. Czas i koszt realizacji projektu jako kryteria uzupełniające typowy model CAD
  Katarzyna Tyła, Tomasz Błaszczyk
 21. Podejście obiektowe i wzorzec obserwator jako wsparcie dla zarządzania ryzykiem i komunikacją w projekcie
  Łukasz Tync
 22. Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami
  Stanisław Heilpern
 23. Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie
  Rafał Korzonek
 24. Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie
  Anna Nikodem-Słowikowska
 25. Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klimatycznej
  Stanisław Wieteska
 26. Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych
  Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski
 27. Przykłady i porównanie modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
  Urszula Grzybowska, Marek Karwański
 28. Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i ARIMA część I
  Magdalena Rogalska
 29. Twierdzenie Pitagorasa w naukach społecznych
  Stanisław Walukiewicz
 30. Metody pomiaru osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacji
  Aneta Anna Wiktorzak