Wydawnictwo MPaR'04


 

MPaR'04

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Donata Kopańska-Bródka, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-397-2
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 540

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Dwustronne zagadnienie przydziału z obustronnie nieostrymi preferencjami
  Marcin Anholcer
 2. Uogólnione dwustronne zagadnienie przydziału
  Marcin Anholcer, Maciej Dzudzewicz, Marcin Godlewski
 3. Preferencje nabywców nieruchomości. Współczynnik Wartości Rynkowej (WWR) jako reprezentant klasy funkcji użyteczności
  Andrzej Aranowski, Paweł Baran
 4. Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji
  Tadeusz Banek, Edward Kozłowski, Max Sikorski
 5. Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych
  Jacek Bednarz
 6. Wielokryterialny wybór projektu jako oferty przetargowej
  Tomasz Błaszczyk
 7. Ryzyko w operacjach kredytowych i ubezpieczenie
  Magdalena Bulik
 8. Optymalne decyzje reasekuracyjne
  Bogdan Ciupek
 9. Problem ryzyka w modelu CAPM
  Ilona Ćwięczek, Andrzej Malawski
 10. Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych
  Patrycja Duszeńko
 11. Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A.
  Alicja Ganczarek-Gamrot
 12. Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?
  Helena Gaspars, Wojciech Sikora
 13. Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna
  Paweł Gąsiorowski
 14. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji
  Urszula Gierałtowska
 15. Pomiar efektywności zabezpieczenia i ewidencji pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających
  Anna Jabłońska-Mazur
 16. Analiza wymiaru korelacyjnego przy użyciu testów surogatowych w badaniu efektywności rynku kapitałowego w Polsce
  Michał Jakubczyk
 17. Zróżnicowanie ryzyka inwestycji w obligacje
  Agnieszka Jarzyńska
 18. Zastosowanie analizy preferencji do modelowania decyzji na rynku edukacyjnym
  Małgorzata Knauff
 19. Ryzyko poważnej awarii przemysłowej i jego szacowanie. Możliwości wykorzystania raportu bezpieczeństwa i programu zapobiegania awarii dla celów ubezpieczeniowych
  Jacek Konciak
 20. Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta
  Maria Kosowicz
 21. Modelowanie preferencji w modelowaniu celowym
  Katarzyna Krupińska
 22. Liczby rozmyte w zarządzaniu ryzykiem projektu - koncepcje rozszerzenia pakietów informatycznych
  Dorota Kuchta, Maria Galant-Pater
 23. Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania
  Piotr Kuszewski, Honorata Sosnowska
 24. Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej
  Ewa Michalska, Jacek Bednarz
 25. Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut
  Monika Miśkiewicz, Katarzyna Zeug
 26. Modele popytu konsumpcyjnego w warunkach ryzyka
  Andrzej Ostrowski
 27. Ryzyko arbitrażu wynikające z kosztów transakcyjnych
  Edward W. Piotrowski, Jan Sładkowski
 28. Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji
  Andrzej Romaszkiewicz
 29. Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych
  Paweł Sewastjanow, Paweł Róg
 30. Zastosowanie odległości ultrametrycznych w taksonomii portfela akcji
  Urszula Skórnik-Pokarowska
 31. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania wyboru wariantów inwestycji
  Andrzej M. J. Skulimowski, Paweł Rotter
 32. Teoriogrowy model podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum kredytowego
  Joanna Stachowska-Piętka
 33. Łańcuch Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW
  Józef Stawicki
 34. System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne
  Cezary Szwed
 35. Portfel inwestycji o stałych dochodach finansujących strumień zobowiązań
  Joanna Utkin
 36. Wybrane metody klasyfikacji kredytobiorców: modele logitowe i sieci neuronowe
  Dorota Witkowska, Mariola Chrzanowska