Wydawnictwo MPaR'05


 

MPaR'05

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Marek Miszczyński, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-802-8
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 496

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

 1. Sterowanie adaptacyjne jako metoda samouczenia w zadaniach portfolio
  Tadeusz Banek, Edward Kozłowski
 2. Zarządzanie aktywnym ryzykiem portfela papierów wartościowych
  Jacek Bednarz
 3. Ryzyko portfela akcji na podstawie jednowskaźnikowego modelu stopy zwrotu
  Tomasz Brzęczek
 4. Analiza ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych portfeli akcyjnych
  Adam Depta
 5. Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji
  Monika Hadaś
 6. A Tri-Criterial Portfolio Selection: Mean Retrun, Risk And Costs Of Adjustment
  Paweł Kliber
 7. Ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym - lata 2002-2004
  Iwona Konarzewska
 8. Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko
  Sebastian Majewski, Paweł Baran
 9. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji finansowych szeregów czasowych
  Krzysztof Piontek
 10. Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej
  Olena Reshetukha
 11. Zastosowanie modeli wykorzystujących funkcje powiązań (copula functions) i teorię wartości ekstremalnych w analizie ryzyka portfela akcji na rynku polskim
  Paweł Rokita
 12. Przykład konstrukcji skoncentrowanego portfela inwestycyjnego
  Urszula Skórnik-Pokarowska
 13. Ocena efektywności wybranych miar ryzyka opartych na rozkładzie ogona zmiennej losowej
  Sławomir Śmiech
 14. Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma
  Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
 15. O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL
  Grażyna Trzpiot
 16. Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie
  Grażyna Trzpiot, Felicjan Jaguś
 17. Arbitraż indeksowy, koszty transakcyjne i asymetria zysku
  Marcin Godlewski
 18. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu Schaefera do aktywnego zarządzania portfelem obligacji
  Rumiana Górska
 19. Aktywne zarządzanie portfelem obligacji
  Andrzej Jakubowski
 20. Wycena opcji koszykowych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
  Monika Krawiec, Grzegorz Koszela
 21. Kryteria wyboru portfela obligacji skarbowych maksymalizującego zysk
  Joanna Utkin
 22. Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny
  Jacek Białek
 23. Uwagi o wyborze reasekuracji jako problemie wspomagania decyzyjnego
  Bogdan Ciupek
 24. Ryzyko w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (ogólnej) i jego ocena perspektywy praktyki ubezpieczeniowej
  Ewa Gryglewska
 25. Restytucja mienia sposobem na uniknięcie dużych strat - alternatywa dla firm ubezpieczeniowych i zakładów produkcyjnych
  Jacek Konciak
 26. Systemy ubezpieczeń bonus-malus. Podejście symulacyjne
  Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński
 27. Analiza stylów zarządzania OFE z wykorzystaniem modeli czynnikowych
  Agnieszka Orwat-Acedańska
 28. Porównanie wybranych metod kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych
  Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk-Lizak, Ewa Poprawska
 29. Zastosowanie momentów generujących funkcji w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
  Stanisław Wieteska
 30. Analiza szans spłacania długów przez gospodarstwa rolne na podstawie danych pogrupowanych
  Stanisław Jabłonowski, Andrzej Kluza
 31. O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego
  Małgorzata Misztal
 32. Wycena obligacji z ryzykiem kredytowym. Premia za ryzyko
  Małgorzata Schroeder
 33. Drzewa klasyfikacyjne jako metoda grupowania klientów banku
  Dorota Witkowska, Mariola Chrzanowska